top of page

PRIVATLIVSPOLITIK

Persondataforordningen, opfyldelse af oplysningspligten


Privatlivspolitik


Senest ajourført 01/01-2021


Indledning


Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l.


Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art. 13
Sasja Husman er ansvarlige for opdatering og kontrol af politikken.


Hvor der i politikken henvises til lovartikler eller paragraf-henvisninger, refererer dette til Persondataforordningen.
https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordningen.pdf
 

Generelt om behandling af persondata


Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsædet.


Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte Sasja Husman, der har det interne overordnede ansvar herfor.

 


Husman´s Autos dataansvar


Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.  


Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige. 

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige


Husman´s Autos er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Sasja Husman
Adresse: Smedegårdsvej 1, 5771 Stenstrup
CVR: 26 56 57 66
info@husmansauto.dk
www.husmansauto.dk

 
 
Behandling af personoplysninger


Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores webside.


Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

-       Oplysninger du deler med os via sociale medier

-       Oplysninger sendt på e-mail

-       Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre

-       Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.


Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse. Hvis vi undtagelsesvist skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

-       gennemførelse af ordrer.

-       registrering af køretøjer.

-       håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser.

-       opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtelser.

-       opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg.

-       kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os.

-       sikring af brugervenlighed og sikkerhed.

-       optimering af vores digitale løsninger.

-       mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækninger, m.m. via digitale løsninger.

-       Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger.

 

Privatlivspolitik vedr. låne og lejebiler


Denne særlig privatlivspolitik er udarbejdet til brug ved leje eller lån af vores biler. I tillæg hertil gælder vores sædvanlige privatlivspolitik.


Når du låner eller lejer en bil af os, indsamler vi – som dataansvarlig – følgende oplysninger om dig. Oplysningerne udgør persondata.

-       Cpr. nummer

-       Kørekortnummer

-       Telefonnummer

-       E-mailadresse

-       Navn og adresse

-       Evt. kopi af kørekort

-       Evt. særlige detaljer vedr. den konkrete kørsel.

Formålet med databehandlingen er dels opfyldelse af et lovkrav, når vores biler/ prøveskilte udlejes/ udlånes, men også at sikre din identitet frem til afslutning af lejeperiode/ prøvekørsel.
Vi udarbejder en kontrakt/ køreseddel. Du får udleveret en kopi og vi beholder ligeledes en. Vi har pligt til at opbevare oplysningerne i mindst 5 år efter udlånet. Vi udleverer ikke oplysningerne til andre, med mindre du overtræder gældende danske lovgivning hvorved oplysningerne udleveres til relevant myndighed.


Vi henviser til vores almindelige privatlivspolitik i forhold til vores oplysningspligt i øvrigt, herunder oplysningspligten omkring dine rettigheder til at kræve indsigt, berigtigelse, sletning og til at klage over vores behandling.

SamtykkeOftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.  


Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det. Dine rettigheder


Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:
•    Retten til at blive oplyst om behandlingen af data.
•    Retten til indsigt i egne personoplysninger.
•    Retten til berigtigelse.
•    Retten til sletning.
•    Retten til begrænsning af behandling.
•    Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format).
•    Retten til indsigelse.

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.  


Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt. 


Opbevaringstids og slettepolitik


Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt.   


Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 6 år efter afslutning af kundeforholdet, hvorved der menes sidste aktive transaktion. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.


Cookies


Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.  


Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes dog uden dit samtykke.

 


Cookietyper og deres formål


Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.


Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 


Slet eller slå cookies fra i browseren


Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.


Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering
 

Sikkerhed


Vi beskytter dine persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.


Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.


Vi har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata, herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.   


I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har en lovbestemt anmeldelsespligt.


Revidering af privatlivspolitikken


Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik fra tid til anden.
Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret.
Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

bottom of page